Privacy verklaring

Privacy verklaring

Praktijk de Feniks (voorheen: praktijk oefentherapie Cesar Ademen Eefje), gevestigd aan Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, gerund door Hellen Van Leersum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hellen van Leersum hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Ik waarborg uw privacy en ga zorgvuldig om met persoonsgegevens en ik houd me aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Praktijk de Feniks (voorheen: oefentherapie Cesar Ademen Eefje) verwerkt de persoonsgegevens  in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.

De verwerking van persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Ik vraag om toestemming als deze nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.

Ik neem passende technische en/of organisatorische maatregelen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.

Ik geef geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Ik ben op de hoogte van rechten omtrent persoonsgegevens en respecteer deze.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk de Feniks (voorheen:Oefentherapie Cesar Ademen Eefje) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

1. Het controleren op verzekeringsrecht bij de zorgverzekeraar (COV).

2. Het leveren van zorg; onderzoek, advies en behandeling.

3. Indien nodig overleg met derden ( huisarts, psycholoog of medisch specialist).

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik om de volgende persoonsgegevens vragen:

 • naam adres, woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • beroep
 • BSN nummer
 • ID-kaart of Paspoort
 • gegevens over gezondheid

Verstrekking aan derden

Bovenstaande gegevens kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Binnen de praktijk wordt gebruik gemaakt van derde partijen voor de volgende doeleinden:

 • het declareren van geleverde zorg
 • e-mailverkeer
 • financiĆ«le administratie

De praktijk geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij de praktijk opvraagt. In een dergelijk geval dient de praktijk medewerking te verlenen en is verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kan de praktijk persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. Deze toestemming is opgenomen in de behandelovereenkomst. Er worden alleen persoonsgegevens verstrekt aan partijen welke gevestigd zijn in de EU.

Minderjarigen

Praktijk de Feniks (voorheen: praktijk oefentherapie Cesar Ademen Eefje) verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Praktijk de Feniks (voorheen: Praktijk Oefentherapie Cesar Ademen Eefje) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De cliƫntdossiers met behandelinformatie dienen ten minste vijftien jaar na het einde van de behandelrelatie te worden bewaard, tenzij het uit hoofde van goed zorgverlenerschap nodig is dat de informatie langer dient te worden bewaard (artikel 7:454 lid 3 Burgerlijk Wetboek).

Gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken

Praktijk de Feniks (voorheen: praktijk oefentherapie Cesar Ademen Eefje) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

 Praktijk de Feniks (voorheen: praktijk Oefentherapie Ademen Eefje) heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, door middel van:

 • gebruik van een betaalde virusscanner
 • gebruik van een beveiligde softwareleverancier: Winmens
 • gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • regelmatige back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • de papieren dossiers zijn opgeborgen in afgesloten kasten
 • alle personen die namens Oefentherapie Ademen Eefje van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • regelmatige evaluatie van onze privacymaatregelen

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk de Feniks (voorheen:oefentherapie Cesar Ademen Eefje) en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking schriftelijk, voorzien van handtekeningen van de gezaghebbende ouder(s) persoonlijk bij mij afgeven. Binnen vier weken krijgt u mijn reactie.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk de Feniks (voorheen praktijk oefentherapie Cesar Ademen Eefje) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens:

Hospitaaldreef 29, 1315 RC Almere, 0367630030

Hellen van Leersum is eigenaar van de praktijk en tevens de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk de Feniks, voorheen praktijk oefentherapie Cesar Ademen Eefje.